Stanovy občianskeho združenia Piccard Senec (08.04.2018)

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 1. Piccard Senec je občianskym združením (ďalej len “združenie”) s právnou subjektivitou, vykonávajúcim činnosť podľa vlastných stanov, vnútorných predpisov a v súlade s právnymi normami Slovenskej republiky.
 2. Piccard Senec (ďalej len „združenie“) je právnická osoba, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
 3. Názov združenia v anglickom jazyku je Piccard Senec.
 4. Sídlom združenia je Rybárska 2474/1, 90301 Senec Slovenská republika.
 5. Združenie má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 6. Združenie je športovou organizáciou, podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z.z o športe a zmene a doplnení iných zákonov (ďalej len “ZoŠ”) a jeho činnosť, ak má mať  spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., musí byť vždy v súlade s § 19 až 23 ZoŠ.
 7. Združenie je založené na dobu neurčitú.
 8. Identifikačné číslo organizácie (ďalej len “IČO”), ktoré bolo združeniu po jeho vzniku pridelené podľa zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov) je IČO:0058937. Kópia dokumentu o pridelení tvorí prílohu týchto stanov.
 9. Daňové identifikačné číslo (ďalej len “DIČ”), ktoré bolo združeniu po jeho vzniku pridelené podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov DIČ: 2020663942. Kópia dokumentu o pridelení tvorí prílohu týchto stanov.
 10. Webovým sídlom združenia je https://www.piccard.sk/
 11. Symbolom združenia je logo s úplným názvom “Klub potápačov Senec – Piccard Senec”  a logo so skráteným názvom “Piccard Senec”, ktorých vizualizácia tvorí prílohu týchto stanov Piccard Senec (ďalej len „združenie“) je právnická osoba, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
 12. Skrátený názov združenia je Piccard Senec. Skrátený názov združenia je používaný najmä na identifikáciu združenia pre účely a počas športového súťaženia.
 13. Štatutárnym zástupcom Piccard Senec je predseda a tajomník. Štatutárny zástupcovia majú právo zastupovať Piccard Senec spoločne tak, že k napísanému názvu občianskeho združenia pripoja svoj podpis a pečiatku.


Článok 2
Založenie a účel vzniku, ciele zámery a poslanie združenia

 1. Piccard Senec bolo založené a vzniklo ako právnická osoba za účelom dobrovoľného združovania najmä fyzických osôb a prípadne aj právnických osôb predovšetkým pre vykonávanie športovej na území Slovenskej republiky a v zahraničí v postavení športového klubu.
 2. Piccard Senec má právnu subjektivitu.
 3. Piccard Senec zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.
 4. Piccard Senec svoju činnosť a ciele vykonáva v súlade s rešpektovaním a dodržiavaním všetkých osobných, politických a iných práv občanov bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, bez roznecovania nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov a na odmietaní akejkoľvek podpory násilia alebo inak porušovania ústavy a zákonov Slovenskej republiky.
 5. Združenie má v záujme pôsobiť v Slovenskej republike v prospech záujmov, záľub a potrieb svojich členov a osôb s jeho príslušnosťou ako aj iných priaznivcov v oblasti v oblasti potápania, a to bez ohľadu na vek a pohlavie, to všetko ako druhu zdravého životného štýlu, racionálnej výživy, regenerácie, spôsobu života spojeného s pohybom, ochrany a podpory zdravia a vzdelania, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt ako aj s cieľom naplnenia verejného záujmu v športe.
 6. Napĺňaním poslania združenia v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia späté zároveň s rozvojom potápania ako uznaného športu podľa § 3, písm. f) ZoŠ.
 7. Poslanie združenia sa napĺňa cestou plnenia cieľov a úloh združenia na vymedzený časový úsek rozdelených do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností združenia a v súčinnosti s členmi združenia.
 8. Cieľmi a zámermi združenia je:
  a) vytváranie ekonomických, materiálno – technických, personálne a odborné podmienok na činnosť združenia a na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov a osôb s jeho príslušnosťou v oblasti potápania,
  b) úzka spolupráca so národnou a medzinárodnou športovou organizáciou v celom spektre v oblasti potápania,
  c) organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, súťaží a iných akcií zameraných na zvyšovanie výkonnosti v športoch,
  d) podpora športových a pohybových aktivít najmä pretekárskeho charakteru ale aj amatérskeho športu
  e) podpora športových akcií a podujatí, tréningových sústredení a kempov a pod.,
  f) organizovanie, či výpomoc a spolupráca pri športových charitatívnych a vzdelávacích akciách,
  g) rozvoj a podpora medzinárodných stykov s organizáciami a spoločnosťami podobného zamerania v Európe a vo svete,
  h) šírenie informácií, vydávanie materiálov, komunikácia s ľuďmi, spolupráca s masmédiami v oblasti športov,
  i) poskytovanie sociálnej pomoci a zachovanie kultúrnych hodnôt.
 9. Poslaním združenia v športe pre všetkých je:
  a) podpora a rozvoj športov potápania, záchranárskej činnosti na území Slovenskej republiky,
  b) s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj športov u detí a mládeže, ako aj amatérskych či rekreačných športovcov,
  c) podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky, napĺňaním poslania združenia v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia späté zároveň s rozvojom spoločenských, kultúrnych podujatí a športových podujatí ako uznaných športov podľa § 3, písm. f) ZoŠ.,
  d) napĺňanie cestou plnením cieľov a úloh združenia na vymedzený časový úsek rozdelených do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností združenia a v súčinnosti s členmi združenia a osobami s jeho príslušnosťou združenia, jeho orgány, osoby s príslušnosťou k združeniu, predovšetkým členovia združenia a registrovaní za združenie podporujú, medzi sebou navzájom, ako aj vo vzťahu k tretím osobám, vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen združenia a registrovaný za združenie je povinný osobitne dbať na dobré meno a oprávnené záujmy združenia a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť,
  e) združenie zabezpečuje vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a tieto negatívne javy združenie považuje ako závažné disciplinárne previnenia v rozpore s poslaním združenia. Za závažné disciplinárne previnenia sa považuje aj porušenie inej povinnosti, ktorej porušenie sa podľa predpisov národnej a medzinárodnej športovej organizácií v oblasti potápania považuje za závažné.


Článok 3
Hlavné činnosti združenia

 1. Hlavné činnosti združenia sú aktivity združenia vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť združenia, ktorými sa dosahuje príjem alebo možno dosiahnuť príjem, a ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami združenia sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov združenia a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.
 2. Medzi hlavné činnosti združenia patria najmä:
  a) reprezentovať záujmy členov združenia v spoločnosti,
  b) vystupovať v mene členov združenia na území Slovenskej republiky vo vzťahu k štátu, samospráve, Slovenského zväzu potápačov a iným právnickým osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy členov združenia pri činnostiach týchto osôb boli primerane brané na zreteľ,
  c) určovať filozofiu činnosti a rozvoja združenia, ktorá sa bude premietať do strategického plánovania činnosti združenia a rozpočtu združenia a ich napĺňania,
  d) koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť medzi jednotlivými členmi združenia, riešiť spory medzi nimi a byť im nápomocný.

Článok 4
Členstvo v združení, vzťahy v združení a reprezentovanie združenia navonok

 1. Členstvo v združení je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania združenia. Združenie zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.
 2. Členstvo v združení je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo zaniká rozhodnutím príslušného orgánu združenia.
 3. Členstvom v združení člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám združenia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov združenia vydaným v súlade s nimi. Práva a povinnosti členov môžu byť okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi združenia.
 4. Členstvom v združení vzniká príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ.
 5. Ak sa združenie stane prijímateľom verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., vyberá v súlade s § 9, ods. 1 ZoŠ ročný členský príspevok na svoju činnosť od svojich členov.
 6. Združenie, jeho orgány a členovia podporujú medzi sebou navzájom a vo vzťahu k tretím osobám vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen združenia je povinný osobitne dbať na dobré meno združenia a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť. Združenie zabezpečuje v zmysle § 8, ods. 6 ZoŠ vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a tieto negatívne javy združenie považuje ako závažné disciplinárne previnenia v rozpore s poslaním združenia.
 7. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami zo združenia vystúpiť. Vystúpenie zo združenia nezbavuje člena vystupujúceho zo združenia povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči združeniu alebo členom združenia.

Článok 5
Členovia združenia

 1. Piccard Senec musí mať 5 členov výboru a neurčitý počet členov združenia.
 2. Výbor Piccardu Senec tvorí predseda, tajomník a traja členovia.
 3. Kvalifikovaná väčšina sa pre účel týchto stanov rozumie súhlas 2/3 všetkých členov.
 4. Ak tieto stanovy neustanovujú inak, vznikom ani zánikom príslušnosti fyzickej osoby k združeniu ako športovej organizácii podľa § 3, písmeno k) ZoŠ automaticky nevzniká ani nezaniká členstvo v združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 5. Členovia Piccardu Senec môžu byť fyzické osoby, športoví odborníci a športovci vrátane ich rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú v združení a jeho prostredníctvom športovú činnosť vrátane súťaže v zmysle § 3, písm. g) ZoŠ.
 6. Ku vzniku členstva je žiadateľ povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku spolu s ďalšími listinami tvoriacimi súčasť prihlášky, ktoré určuje výbor.
 7. Vzor prihlášky vydá výbor Piccardu Senec a vhodným spôsobom ho uverejnia na webovej stránke (www.piccard.sk).
 8. Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v Piccardu Senec sú nasledovné:
  a) neobmedzený vek,
  b) súhlas s dodržiavaním stanov združenia,
  c) uhradenie členského príspevku za rok, v ktorom má členstvo vzniknúť bezhotovostným platobným stykom na účet Piccardu Senec.
 9. O členstve rozhoduje členská schôdza žiadateľa po prevzatí riadne vyplnenej prihlášky so všetkými potrebnými prílohami Piccardu Senec. Schôdza môže pred rozhodnutím o vzniku členstva začať interné uzavreté pripomienkové konanie k osobe žiadateľa, a to tak, že vhodným spôsobom umožní výboru, aby sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa členom Piccardu Senec. Pripomienkové konanie trvá spravidla 15-dní a musí byť ukončené najneskôr 3 dni pred dňom, keď členská schôdza rozhodne o členstve žiadateľa. Pripomienky doručené členom výborom Piccard Senec majú konzultatívny charakter.
 10. Členská schôdza sa musí každou pripomienkou zaoberať. Doručenie pripomienky neznamená automaticky neprijatie osoby za člena združenia.
 11. Predseda a tajomník Piccardu Senec môže pred rozhodnutím o vzniku členstva uskutočniť so žiadateľom, alebo jeho zástupcom osobný rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa členom združenia.
 12. Členská schôdza Piccardu Senec rozhoduje o vzniku členstva.
 13. Rozhodnutie o prijatí za člena sa oznámi vhodným spôsobom žiadateľovi o členstvo, a prijatý člen doručí do 3 dní od prijatia doklad o zaplatení členského príspevku.
 14. Ak už nevznikla skôr, vznikom členstva fyzickej osoby v združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov vzniká príslušnosť fyzickej osoby k Piccardu Senec ako športovej organizácii podľa § 3, písmeno k) ZoŠ.
 15. V zmysle týchto stanov sa priznávajú členom združenia tieto práva:
  a) podieľať sa na činnosti združenia najmä ako športovec a športový odborník a požívať iné výhody poskytované združením svojim členom, ak ich individuálne členstvo nie je pozastavené,
  b) obracať sa na orgány združenia s podnetmi týkajúcimi sa združenia a žiadať tieto orgány o stanovisko k týmto podnetom,
  c) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
  d) voliť a byť volený do organov po dosiahnutí veku 18 rokov.
 16. Povinnosti člena združenia :
  a) dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia vrátane rozhodnutí, pokynov a usmernení orgánov združenia,
  b) pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
  c) podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
  d) platiť riadne a včas členské príspevky, členský príspevok sa považuje za zaplatený ak je dňa 1. januára aktuálneho kalendárneho roka pripísaný na účet občianskeho združenia,
  e) konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho členov,
  f) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
 17. Príslušné orgány združenia môžu internými predpismi konkretizovať, podrobnejšie upraviť výkon rozšíriť práva a povinností členov, a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie.
 18. Pri ukladaní povinností členom združenia dbajú orgány združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu do legitímnych subjektívnych záujmov jednotlivých členov a združenia ako celku.
  a) Členstvo v združení je fyzickej osobe zaniká nezaplatením členského príspevku riadne a včas.
  b) Fyzickej osobe členstvo v združení zaniká:
  – smrťou,
  – písomným vzdaním sa členstva v združení, ktoré je riadne doručené združeniu,
  – zánikom združenia.
  – rozhodnutím členskej schôdze združenia pre závažné disciplinárne previnenie fyzickej osoby podľa čl. 4, ods. 6 týchto stanov, ktoré je v rozpore s poslaním združenia.
 19. Zoznam členov združenia vrátane ich osobných údajov vedie predseda Piccardu Senec v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r) a ods. 4 až 7 ZoŠ.

Článok 6
Vylúčenie zo združenia

 1. Člen združenia môže byť vylúčený zo združenia:
  a) ak závažne poruší predpisy združenia, pričom za závažné porušenie sa považuje najmä:
  – porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu,
  – manipulácie priebehu a výsledkov súťaží,
  – aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím,
  – korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo športová korupcia, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena združenia,
  – iná trestná činnosť závažnej povahy, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena združenia,
  – dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena združenia stanovenej predpismi združenia alebo rozhodnutím orgánu združenia, ktoré vážne ohrozuje alebo môže vážne ohroziť princípy a vzťahy v združení alebo autoritu združenia či rozhodovacej činnosti orgánov združenia,
  b) ak prestane spĺňať podmienky členstva (napr. strata bezúhonnosti, neuhradenie členského príspevku, hrubé porušenie stanov združenia ),
 2. O vylúčení člena združenia rozhoduje najvyšší orgán združenia členská schôdza rozhodnutím hlasovania kvalifikovanej väčšiny podľa čl. 5,  ods. 3 týchto stanov. Závažné porušenie predpisov združenia sa považuje za každých okolností za závažné disciplinárne previnenie orgánov národnej a medzinárodnej športovej organizácií v oblasti potápania.
 3. Vylúčenie zo združenia nezbavuje vylúčeného člena povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči združeniu alebo jeho členom či registrovaným.

Článok 7
Osoby s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia

 1. Zoznam osôb s príslušnosťou k Piccardu Senec, ktoré nie sú členmi združenia vrátane ich osobných údajov vedie predseda v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7 zákona č. 440/2016 Z.z. o športe a zmene a doplnení iných zákonov.

Článok 8
Orgány združenia

 1. Orgány Piccardu Senec je členská schôdza a výbor.
 2. Orgánom Piccardu Senec je i kontrolór, ak sú splnené podmienky uvedené v § 10 ZoŠ.

Článok 9
Členská schôdza

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Má právomoci:
  a) voliť a odvolávať výbor združenia,
  b) určovať výšku členských príspevkov pre členov združenia na príslušné časové obdobie vrátane dátumu ich splatnosti.
 2. Riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok. Zo zasadnutia sa vyhotovuje v zmysle § 8, ods. 5 ZoŠ zápisnica, ktorú združenie uchováva nie kratšie ako 6 rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.
 3. Štatutárnym orgánom združenia je predseda a tajomník združenia, ktorí sú oprávnený konať spoločne v mene združenia s náležitou starostlivosťou v zmysle § 19 ods. 5 ZoŠ.
 4. Rozhoduje o vzniku a zrušení členstva v Piccarde Senec kvalifikovanou väčšinou a vedie aktuálny zoznam členov Piccardu Senec a osôb s príslušnosťou k združeniu v zmysle § 8, ods. 3 ZoŠ.
 5. Pripravuje návrh strategického plánu Piccardu Senec a rozpočtu Piccardu Senec.
 6. Predseda a tajomník sú oprávnení v mene združenia uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote nad 4 000 Euro, nákup a predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku v hodnote nad 4 000 Euro., zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve združenia, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť k záväzku alebo uznať sporný záväzok združenia, iba po predchádzajúcom súhlase kvalifikovanej väčšiny podľa čl. 5,  ods. 3 týchto stanov.
 7. Na zmenu stanov združenia je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny členov schôdze v zmysle § 22 ZoŠ.
 8. V záujme efektivity činnosti členskej schôdze sa jej osobné rokovanie zvoláva iba vtedy, ak z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje iné vyjadrenie jej členov alebo ak prijatie rozhodnutia na základe hlasovania „per rollam“ pomocou emailu nie je vhodné/primerané.
 9. Rozhodnutie členskej schôdze nadobúda účinnosť jeho schválením, ak nie je v rozhodnutí stanovené inak.

Článok 10
Výbor

 1. Výkonným orgánom združenia je výbor, ktorý sa skladá z predsedu, tajomníka a troch členov.
 2. Členská schôdza si volí výbor Piccardu Senec (ďalej len “výbor”), na obdobie najviac 5 rokov.
 3. V zmysle týchto stanov sa priznávajú výboru združenia tieto práva:
  a) zúčastňovať sa na činnosti a rozhodovaní Piccardu Senec,
  b) podieľať sa na činnosti Piccardu Senec najmä pripomienkovaním a schvaľovaním strategického plánu združenia a rozpočtu združenia navrhnutých predsedom a tajomníkom Piccardu Senec,
  c) byť informovaní o činnosti jednotlivých členov združenia.
 4. V zmysle týchto stanov sa priznávajú výboru združenia tieto povinnosti:
  a) dodržiavať stanovy Piccardu Senec,
  b) pomáhať pri plnení poslania a cieľov Piccardu Senec a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
  c) podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom Piccardu Senec,
  d) platiť členské príspevky riadne a včas,
  e) konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť Piccardu Senec a jeho členov,
  f) ochraňovať a zveľaďovať majetok Piccardu Senec.
 5. Členovi výboru združenia funkcia zaniká:
  a) smrťou,
  b) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  c) písomným vzdaním sa funkcie v Piccardu Senec ako člena výboru združenia, ktoré je riadne doručené

Článok 11
Kontrolór združenia

 1. Ak združenie má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, združenie zriadi a rozhodnutím výboru obsadí funkciu Kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
 2. Po obsadení funkcie Kontrolór postupuje následne pri svojej činnosti podľa § 10 a nasl. ZoŠ.

Článok 12
Základné princípy hospodárenia združenia

 1. Združenie má účtovné obdobie kalendárny rok v zmysle § 9, ods. 3 ZoŠ.
 2. Plánovanie, koordinovanie a uskutočňovanie príjmov a výdavkov združenia za priebeh jedného účtovného obdobia má byť v zásade vyrovnané.
 3. Združenie hospodári na základe plánovaného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje členská schôdza na návrh Výboru, ktorý ho členskej schôdzi predloží najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka.
 4. Členská schôdza združenia predkladá členom združenia každoročne najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka Správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje
  a) zmeny stanov a iných predpisov združenia,
  b) zmeny v zložení orgánov združenia,
  c) prehľad vykonávaných činností a projektov,
  d) prehľad dosiahnutých športových výsledkov,
  e) správu o hospodárení združenia za predchádzajúce účtovné obdobie obsahujúcu plánovaný rozpočet a skutočný rozpočet vrátane vysvetlenia prípadných rozdielov medzi nimi vrátane prehľadu výnosov združenia podľa zdrojov a ich pôvodu, prehľadu nákladov združenia a osobitne prehľadu nákladov na prevádzku združenia, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, stav a pohyb majetku a záväzkov,
  f) ročnú účtovnú závierku združenia za predchádzajúce účtovné obdobie,
  g) návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty,
  h) daňové priznanie združenia za predchádzajúce účtovné obdobie, ak združenie bolo povinné ho podať.
 5. Ak združenie spĺňa podmienky uvedené v § 9, ods. 4 ZoŠ, zostaví v zmysle § 9, ods. 5 ZoŠ výročnú správu a nechá ju overiť spolu s ročnou účtovnou závierkou audítorom.

Článok 13
Príjmy združenia a výdavky združenia

 1. Príjmy združenia tvoria najmä:
  a) poplatky za registráciu a evidenciu členov združenia,
  b) poplatky za registráciu a evidenciu osôb s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,
  c) členské príspevky od členov združenia,
  c) príspevky od iných občianskych združení,
  d) dary,
  e) príjmy za vstupy na športové podujatia organizované združením, športového klubu podľa § 69
  f) príjmy z predaja tovarov alebo služieb označených symbolmi združenia podľa týchto stanov,
  g) príjmy zo zmlúv o reklame,
  h) príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami združenia, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
  i) príjmy z inej zárobkovej hospodárskej činnosti združenia,
  j) podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je združenie spoločníkom alebo akcionárom,
  k) podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podľa § 50 a nasl. zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  l) sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ,
  m) príspevok od národného športového zväzu k uznanému športu,
  n) dotácie z rozpočtu verejnej správy.
 2. Výdavky združenia, ktorými sa napĺňa poslanie združenia v spoločnosti a sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia sú najmä výdavky združenia:
  a) výdavky na športových odborníkov na základe zmlúv podľa § 6 ods. 3 ZoŠ, najmä ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 6 ods. 7 ZoŠ,
  b) na príspevky združenia talentovaným športovcom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,
  c) na príspevky združenia aktívnym športovcom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,
  d) na náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZoŠ,
  e) na dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí v pôsobnosti združenia podľa § 8 ods. 6 ZoŠ,
  f) na kúpu tovarov a služieb, ktorými sa zhodnocujú existujúci majetok a práva združenia vrátane následného maloobchodného predaja týchto tovarov a služieb so symbolmi združenia.
  g) iné výdavky.

Článok 14
Účty združenia vedené v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

 1. Združenie okrem bežných bankových účtov môže, v zmysle príslušných ustanovení ZoŠ je povinné zriadiť, aj osobitné bankový účet (tzv. transparentný účet) na príjem:
  a) verejných prostriedkov,
  b) prostriedkov zo zmlúv o sponzorstve v športe,
  c) dotácie verejnej správy.
 2. Podmienky zverejňovania informácii o spôsobe použitia prostriedkov podľa odseku 1 sú upravené v ZoŠ.

Článok 15
Zrušovanie a zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Členskej schôdze alebo zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny.
 2. Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo súdu o jeho rozpustení.
 3. V prípade zániku združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a)/ zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 4. členská schôdza určí likvidátora združenia.
 5. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.
 6. V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu vykoná na základe rozhodnutia členskej schôdze určený likvidátor likvidáciu majetku združenia v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 7. V prípade zrušenia združenia s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu združenia, ak členská schôdza nerozhodne inak.
 8. Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia na základe rozhodnutia členskej schôdze.
 9. Zánik združenia sa oznamuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a do informačného systému športu.
 10. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 16
Zrušovacie ustanovenie

 1. Zrušujú sa Stanovy Piccardu Senec schválené 27.09.2015.

Článok 17
Účinnosť

 1. Tieto stanovy boli prerokované a schválené členskou schôdzou Piccardu Senec v plnom rozsahu nahrádzajú pôvodné stanovy dňa 27.09.2015 a nadobúdajú účinnosť dňa 08.04.2018
 2. Zmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ich schválenia predseda v súlade s § 11, ods.1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 3. Budúce zmeny týchto stanov schválené členskou schôdzou nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia, ak členská schôdza nerozhodne o neskoršom nadobudnutí účinnosti zmeny stanov.